Remedial teaching

Remedial teaching (RT) kan worden ingezet wanneer een kind een achterstand heeft opgelopen op een bepaald vakgebied op de basisschool, zoals rekenen, spelling of begrijpend lezen. Ook voor vakgebieden binnen het voortgezet onderwijs kunnen wij ondersteuning bieden.

Daarnaast kan er specialistische begeleiding worden geboden voor kinderen met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie. 

Tijdens een intakegesprek met een orthopedagoog wordt in kaart gebracht wat er nodig is. Vervolgens zullen er enkele testen worden afgenomen om de beginsituatie te bepalen en hiaten op te sporen. In een persoonlijk handelingsplan worden er individuele doelen gesteld. Meestal wordt er na een periode van 20 sessies geëvalueerd of de gestelde doelen behaald zijn en wordt het plan indien nodig bijgesteld.

Zowel ouders als scholen kunnen bij Kind in Context RT aanvragen.