Informatie voor ouders en scholen

Klik op de links hieronder wanneer u meer wilt weten over verschillende onderwerpen met betrekking tot wat wij bieden:

  • ADHD: ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperacitivity Disorder’. Bij kinderen met ADHD werkt het net iets anders in hun hersenen, waardoor... lees verder

  • Autisme: Autismespectrumstoornissen (ASS) uiten zich vaak door problemen met communicatie en sociale interactie. Autisme uit zich op verschillende manieren... lees verder

  • Intelligentie: Intelligentie betreft het vermogen om dingen te begrijpen, toe te passen en problemen op te lossen. Voor de definitie van intelligentie wordt gebruik gemaakt van... lees verder

  • Hoogbegaafdheid: Het Triadisch interdependentiemodel van Renzulli en Mönks kenmerkt hoogbegaafdheid als het hebben van een IQ van 130 of hoger én een hoge mate van creativiteit en... lees verder

  • Dyslexie: Lezen en spellen zijn cruciale vaardigheden om te kunnen functioneren binnen onze samenleving. Bij 1 op de 10 kinderen gaat dit echter zeer moeizaam, er is sprake van... lees verder

  • Dyscalculie: Kinderen met dyscalculie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Er is sprake van een gebrek aan... lees verder

  • Executieve functies: Executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Executieve functies hebben we meestal niet nodig als... lees verder

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Sociaal emotionele ontwikkeling gaat over het leren omgaan met jezelf en de ander. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van... lees verder

  • Handelingsgerichte diagnostiek: Diagnostiek is een onderdeel van de hulpverlening aan kinderen. Het kan nodig zijn om de behandeling en begeleiding van kinderen beter aan te kunnen laten sluiten op... lees verder