Acoustic Pioneer

Acoustic Pioneer is een trainingsprogramma om auditieve verwerkingsproblemen en/of het auditief (werk)geheugen te verbeteren.

Deze problemen kunnen zich manifesteren als één of meer van de onderstaande kenmerken:

 • Gedrag als een slechthorend kind

 • Regelmatig misverstaan

 • Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen

 • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving

 • Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten

 • Wisselende scores bij logopedische en psychologische tests

 • Zwakke luistervaardigheid

 • Snel afgeleid, onrustig in luistersituaties

 • Wisselende reacties op auditieve informatie

 • Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering

 • Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie en/of een discrepantie tussen beide

 • Moeite met het verstaan van personen die snel praten

 • Herkent geen melodieën of ritmes; zwakke prosodie in spraakproductie

Meten van auditieve verwerkingsproblemen

Eerst wordt een korte screening van 5 minuten bij het kind afgenomen, waarmee een indruk kan worden verkregen of er gehoorproblemen zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehooronderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk.

Vervolgens wordt een vervolgscreening afgenomen die, afhankelijk van de leeftijd, 15-30 minuten duurt. De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op voor de behandelaar en voor de ouders en/of de leerkracht. Aansluitend kunnen wij u adviseren in stappen voor vervolg.

De trainingen

Uit de screening komt naar voren welke training het meest geschikt is voor het kind. Acoustic Pioneer bestaat uit twee verschillende trainingen:

 • Vliegles (Insane Earplane): met deze training wordt de tonale verwerking getraind. Hiermee leren kinderen om verschillende tonen, patronen in tonen en andere verwerkingsvaardigheden te onderscheiden. Daarnaast wordt het kunnen inzetten van het werkgeheugen bij auditieve taken getraind. Het Tonale Patroon Geheugen is een aspect van de auditieve verwerking dat sterk correleert met en de onderliggende bouwstenen zijn van leesvaardigheden. Het fonologisch bewustzijn, dat ook sterk correleert met de leesprestatie, hangt ook samen met het Tonale Patroon Geheugen. Hoewel we niet precies weten hoe al deze facetten met elkaar samenhangen is het wel duidelijk dat we ze allemaal moeten onderzoeken en waar nodig moeten verbeteren om het kind een betere startpositie bij het leren te geven.

 • Dierstapel (Zoo Caper Sky Scraper): deze training helpt dichotische luistervaardigheden te verbeteren. Deze vaardigheden zijn nodig om geluiden die tegelijkertijd in beide oren binnenkomen te kunnen onderscheiden. Dit vraagt dat verbindingen naar iedere hersenhelft en tussen de hersenhelften (via het auditieve deel van de hersenbalk) goed werken. Dit speelt ook een rol bij selectieve aandacht, het kunnen verleggen van de aandacht en bij het kunnen onderscheiden van een stem in een omgeving waar afleidende geluiden zijn (zoals in de klas). Problemen hiermee kunnen leiden tot verhoogde afleidbaarheid, moeite om de aandacht bij de leerkracht te houden als er afleidende geluiden zijn en het niet goed inzetten van auditieve vaardigheden ter ondersteuning van leerprocessen, waardoor er achterstanden kunnen ontstaan.

De training moet 2 tot 3 keer per week worden uitgevoerd en duurt ongeveer 20 minuten per keer. Er wordt in principe één keer per week onder begeleiding op de praktijk getraind. De duur van de training is afhankelijk van hoe snel het kind de training doorloopt en duurt doorgaans 4 tot 8 weken. Aan het eind van de training worden de effecten gemeten door de screening opnieuw af te nemen. Deze is kosteloos wanneer de hele training is afgerond. Vervolgens wordt er een evaluatieverslag geschreven met daarin alle resultaten van de training.

Kosten Acoustic Pioneer:

 • auditieve screening: €16

 • licentiekosten: €50 (per training)

 • startsessie: €70 per uur

 • begeleiding: €35 per half uur

 • evaluatieverslag: €50

Kijk voor meer informatie op: https://acousticpioneer.com/ (klik linksboven op NL voor tekst in het Nederlands)